පහත දක්වා ඇති විෂයන් අතරින් ඔබ හදාරනු ලබන විෂය තෝරාගෙන අදාල Whatsapp සමූහය වෙත එකතුවන්න..Online දේශන තොරතුරු හා අතිරේක කියවීම් ආදිය ඔබ වෙත ලබාගත හැක්කේ මෙම සමූහයන් හරහාය..

සිංහල

සිංහල ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ඉතිහාසය

ඉතිහාසය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

දේශපාලන විද්‍යාව

දේශපාලන විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

සංවර්ධන අධ්‍යයනය

සංවර්ධන අධ්‍යයනය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ජනසන්නිවේදනය

ජනසන්නිවේදනය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

සමාජ විද්‍යාව

සමාජ විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

මනෝ විද්‍යාව

මනෝ විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

බෞද්ධ සංස්කෘතිය

බෞද්ධ සංස්කෘතිය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ප‍්‍රාසාංගික කලා සංගීතය

ප‍්‍රාසාංගික කලා සංගීතය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

පුරාවිද්‍යාව

පුරාවිද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

භූගෝල විද්‍යාව

භූගෝල විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

නාට්‍ය හා රංගකලාව

නාට්‍ය හා රංගකලාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

දර්ශනය

දර්ශනය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ආර්ථික විද්‍යාව

ආර්ථික විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

පුස්තකාල විද්‍යාව

පුස්තකාල විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

මානව විද්‍යාව

මානව විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය

ජාත්‍යන්තර අධ්‍යයනය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

සමාජ සංඛ්‍යානය

සමාජ සංඛ්‍යානය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය

සංචරණය හා සංස්කෘතික සම්පත් කළමනාකරණය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

දර්ශනය

දර්ශනය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

බෞද්ධ දර්ශනය

බෞද්ධ දර්ශනය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව

බෞද්ධ මනෝවිද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ක‍්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය

ක‍්‍රිස්තියානි සංස්කෘතිය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ප‍්‍රතිබිම්භ කලා

ප‍්‍රතිබිම්භ කලා ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

ප‍්‍රාසාංගික කලා නර්තනය

ප‍්‍රාසාංගික කලා නර්තනය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

දෘශ්‍ය කලා හා සැලසුම්කරණය

දෘශ්‍ය කලා හා සැලසුම්කරණය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

වාග් විද්‍යාව

වාග් විද්‍යාව ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

වාස්තු ශාස්ත්‍ර

වාස්තු ශාස්ත්‍ර ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

සාහිත්‍ය විචාරය

සාහිත්‍ය විචාරය ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

Career Based English Language

Career Based English Language ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

Information Technology

Information Technology ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

Bachelor of Business Management (General)

Bachelor of Business Management (General) ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here

Bachelor of Commerce (Special)

Bachelor of Commerce (Special) ප්‍රථම වසර සමූහය

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලය සඳහා පිහිටුවා ඇති Whatsapp සමූහය වෙත පිවිසෙන්න.
Click Here